NL FR EN
×

Algemeen


Schenkingen en LegatenSchenking(en) en/of testament(en) voor het goede doel, wat u moet weten.

Dag na dag, werken goede doelen aan een betere wereld. 

Soroptimist International van België VZW is één van die goede doelen, specifief gericht op de "verbetering van de positie van de vrouw, het kind,..." via allerlei acties.

Om deze doelstellingen te bereiken doen wij een beroep op VRIJGEVIGHEID, onder de vorm van:

 • "tijd geven" , want zonder vrijwilligers geen werking: een onontbeerlijk gegeven!
 • "geld geven",  als ondersteuning van de doelstellingen, onder het motto: geven maakt gelukkig!

Beide vormen van"geven" zijn noodzakelijk en maken gelukkig, zowel bij zij die kunnen geven als zij die kunnen krijgen.

Schenken of nalaten aan het goede doel is voor de gever een aangenaam vooruitzicht, het geeft een goed gevoel, iets te kunnen (blijven) betekenen voor het specifieke goede doel.

Soroptimist International van België VZW is één van die goede doelen die deze extra middelen goed willen besteden.

LET WEL dat het goede doel moet bestaan op het ogenblik van uw schenking of van het openvallen van de nalatenschap. Het goede doel moet juridisch bestaan, het moet "rechtspersoonlijkheid " hebben (VZW, Stichting,..); wat betekent dat de organisatiestructuur als "feitelijke vereniging" een belemmering vormt: hier is een juridische analyse aan de orde.

CONCREET: Soroptimist International van België VZW voldoet aan die specifieke voorwaarde; de effectieve besteding van de schenkingen/legaten aan (plaatselijke) projecten kan binnen de organisatie vanzelfsprekend gestuurd worden, in onderling overleg (als de schenking/legaat eerder "bedoeld" was voor een plaatselijke club. 

Aandachtspunten voor schenkingen en testamenten

1. Uw persoonlijke situatie!

Gehuwd zijn betekent dat het huwelijksstelsel bepalend is wie van de echtgenoten met welk vermogen (eigen, gemeenschappelijk) een schenking kan doen of kan legateren...

2. De voorbehouden erfgenamen!

De wet beperkt de vrijheid om helemaal vrij te kiezen aan wie u uw vermogen nalaat, het voorbehouden deel voor bepaalde erfgenamen dient steeds gerespecteerd te worden; dit mag niet aangetast worden door té grote schenkingen of legaten...

3. Goede doel en rechtspersoonlijkheid!

Zie supra: de juridische structuur van begifde is belangrijk (VZW, Stichting,...)

4. Toestemming van de overheid!

De VZW als "begunstigde rechtspersoon" moet een procedure opstarten met aanvraag tot goedkeuring (beslissing van de Minister van Justitie); voor een aantal transacties is deze procedure niet meer nodig (handgiften, andere giften/legaten<100.000 euro...

Belangrijk is de juridische correcte stipulering én afhandeling, want het laatste wat men wil is dat het goede doel "last" krijgt met haar gift, bijvoorbeeld door het tussenkomen van ontgoochelde bloedverwanten.

Advies: raadpleeg een gespecialiseerde adviseur, uw notaris,...onder het motto:

Goed geregeld = Goed gegeven!

ABC van schenkingen aan het goede doel

1. Juridisch.

Alle schenkingen moeten aan volgende juridische criteria voldoen:

 • U moet zich als schenker dadelijk, onherroepelijk en definitief van de geschonken zaak ontdoen.
 • De begiftigde moet de zaak aanvaarden.
 • De schenker en begiftigde moeten leven bij de schenking en de aanvaarding.
 • De schenking moet gratis zijn: het mag dus bijvoorbeeld niet gaan om de terugbetaling van een schuld.

De vormen van schenking kunnen variëren van een handgift over bankgift, een derdebeding (levensverzekering) tot een notariële akte.

2. Fiscaal

De schenkingstarieven zijn regionaal en worden bepaald door de regio waar de schenker zijn domicillie gedurende de laatste vijf jaar voor de schenking had. Bij verhuis naar een andere regio gelden de tarieven van de regio waar men in de laatste vijf jaar het langst woonde.

Het  goede doel geniet een apart (voordelig) fiscaal regime variërend van 5,5% in het Vlaamse Gewest over 7 of 5,5% in het Waalse Gewest tot 6,6 of 7% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

ABC van testament aan het goede doel

1. Juridisch

Via een testament bepaalt u zlf welk deel van uw erfenis u aan het goede doel nalaat: alleen zo bent u zeker dat uw geld terechtkomt waar u wilt.

Vanzelfsprekend onder de restricties van de wet als daar zijn:

 • rekening houden met de rechten van de voorbehouden erfgenamen
 • wettelijke vereisten van eigenhandig of notarieel testament

2. Fiscaal 

Net als de schenkingsrechten zijn ook de successierechten regionaal; eenzelfde "lokalisatiecriterium" als bij de schenking dus - zie supra.

Het goede doel geniet in Vlaanderen altijd een verlaagd tarief van 8,5%; in het Waalse Gewest maximum 7%; en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan het tarief oplopen tot 25%.

 

Specifieke toepassing: het Duo-Legaat, een godsgeschenk?

 Voor personen zonder dichte verwanten( echtgeno(o)t(e), partner of kinderen of eventueel ouders), biedt de formule van het duo-legaat een serieus fiscaal voordeel als men iets wil nalaten aan:

 • het goede doel, én
 • aan een ver familielid of vriend, of zelfs aan een broer of zus.

Een duo-legaat betaat immers uit twee legaten:

 • enerzijds het goede doel
 • anderzijds uw erfgenaam

Met echter als specifieke verplichting dat het goede doel alle successierechten betaalt (de eigen successierechten alsook die van de erfgenamen), waardoor deze erfgenamen een netto-erfenis krijgen en vooral ...er netto meer van overhouden!

Cijfervoorbeeld - Vlaanderen

Hypothese:

 • nalatenschap van 1 mio euro
 • goede doel = erfgenaam op 50/50 met vriend
 • vriend moet echter zijn 50% netto krijgen

1. zonder duo-legaat:

 • vriend erft 1 mio euro en betaalt 630.000 euro successierechten en houdt  370.000 euro over

2. met duo-legaat 50/50 waarbij het goede doel alle successierechten betaalt:

 • vriend erft 50% of 500.000 euro, zijn successierechten bedragen 305.000 euro maar die worden door het goede doel betaald en behoudt 500.000 euro over
 • het goede doel erft 50% of 500.000 euro, haar successierechten bedragen 42.500 euro + 305.000 euro successierechten van de vriend en houdt 152.000 euro over.

BESLUIT:  duo-legaat = voor beide partijen voordelig!

Aandachtspunt : het goede doel als algemene of bijzondere legataris?

Een goede combinatie/regeling tussen de erfgenamen( familie/vrienden) enerzijds en het goede doel aderzijds is onontbeerlijk:

 • laat men alle initiatief aan het goede doel? (Inclusief de verantwoordelijkheid voor de aangifte, de afgifte van de familiejuwelen, etc)
 • dan wel laat men het initiatief aan de familie?

Aan wie wil men de grip op de nalatenschap van de dierbare toevertrouwen?

Het "omgekeerd duo-legaat" is een oplossing om beide problemen te combineren:

 • de familie of vrienden doen de regie (als algemene legataris) en zitten dus aan het stuur
 • het goede doel ontvangt een % , een bepaalde som geld of een precies omschreven goed zoals huis of een grond, onder de verplichting om alle successierechten te betalen.

Meer weten?

Volgende verwijzingen naar publicaties kunnen u behulpzaam zijn de materie verder uit te diepen, alsook voor de daar beschikbare brochures:

www.testament.be

www.notaris.be

En dit naast het (bijna) onontbeerlijke advies van een gespecialiseerde adviseur/notaris. 

SUCCES!

 

 

 

 

 

 

 

 


Site designed by UltiNova